Działalność KGiG

Bieżąca działalność naukowo-badawcza Katedry skupia się na zagadnieniach związanych z realizacją badań własnych na temat metod pomiarów kontrolnych w budownictwie i statystycznych metod opracowania wyników. W Katedrze Geodezji i Geotechniki realizowane są prace naukowo-badawcze w zakresie optymalizacji metod pomiarów i opracowania wyników, automatyzacji przetwarzania danych geodezyjnych i zastosowania grafiki komputerowej do interpretacji geometrycznej. Badania koncentrują się na zagadnieniach, które są aktualnie przedmiotem rozważań w wielu ośrodkach naukowo-badawczych. W ramach realizowanych zadań badawczych dokonano teoretycznej analizy dokładności metod tyczenia obiektów inżynierskich, opracowano metody wykrywania błędów grubych w zbiorach danych, przygotowano programy dla optymalizowanych metod rozwiązania podstawowych zadań geodezyjnych m. in. wyrównania sieci geodezyjnych. Współpraca z przedsiębiorstwami branży geodezyjnej umożliwiła wdrożenie kilku metod pomiarów i przetwarzania danych geodezyjnych.

Pracownicy specjalizujący się w geotechnice i hydrotechnice prowadzą działalność naukowo-badawczą z zakresu badań właściwości geotechnicznych lessów, ze szczególnym uwzględnieniem budowy mikrostrukturalnej, badaniami parametrów geotechnicznych gruntów organicznych, zwiększeniem nośności fundamentów istniejących, badaniami i ustaleniem pęcznienia w glinach illitowych i zwietrzelinach skalnych, geotechnicznymi aspektami budowy składowisk odpadów , ze szczególnym uwzględnieniem składowisk zamkniętych, procesami fizykochemicznymi zachodzącymi w zwietrzelinach skalnych pod wpływem zmian ich zawilgocenia, badaniami parametrów wytrzymałościowych zwietrzelin skalnych i skał, powstawaniem i stabilizacją osuwisk.

Pracownicy Katedry Geodezji i Geotechniki prowadzą różne prace usługowe z zakresu geodezji, geologii inżynierskiej oraz mechaniki gruntów i fundamentowania. Specjalisci z dziedziny geodezji zajmują sie m.in. przygotowaniem map do celów projektowych, map numerycznych, wykonują okresowe pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli, pomiary kontrolne suwnic, mostów, wiaduktów i budowli wieżowych oraz pomiary odkształceń różnych konstrukcji budowlanych. Z kolei specjaliści z dziedziny geologii inżynierskiej oraz mechaniki gruntów i fundamentowania wykonują zlecone badania parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb szeroko pojętej dziedziny budownictwo. Badania wykonywane są na urządzeniach odpowiadających wymogom normatywów i w oparciu o ścisłe procedury badawcze. Wykonywane są także badania zmian parametrów gruntowych, wywołanych infiltracją pionową i poziomą oraz innymi zjawiskami zachodzącymi w gruncie. W Katedrze wykonywane są również niestandardowe badania gruntów, służące określeniu szczególnych właściwości podłoża. Dla potrzeb planowania przestrzennego, zwłaszcza określenia zagrożenia powodziowego, zagrożenia osuwiskowego, a także w celu ustalenia lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska (np. składowisk odpadów), proponujemy określenie przydatności analizowanych terenów pod względem geologicznym i geotechnicznym.

Katedra posiada bazę wyników własnych badań gruntów o małej nośności (takich jak namuły organiczne, torfy, pyły, lessy o wysokim zawilgoceniu), które stanowią bazę porównawczą dla badań zleconych. Pracownicy służą pomocą w opracowaniu optymalnych rozwiązań posadowień obiektów w trudnych warunkach gruntowych. W Katedrze wykonywane są opracowania projektowe i konsultacyjne dotyczące niekonwencjonalnych rozwiązań nowych fundamentów, jak również ekspertyzy mające na celu ustalenie przyczyn uszkodzeń istniejących obiektów budowlanych. W zależności od przyczyn powstałych uszkodzeń określane są adekwatne sposoby wzmocnienia budowli, jak również podłoża pod nimi. Nasi pracownicy wykonuja również opracowania dotyczące wpływu zjawisk związanych z przepływem wody w gruncie na zmiany parametrów podłoża, wpływu ich na obiekty budowlane, również opracowania dotyczące zastosowań przesłon filtracyjnych, drenaży i izolacji przeciwwodnych.W ramach działalności usługowo-badawczej Katedra Geodezji i Geotechniki opracowuje między innymi: opinie geotechniczne, ekspertyzy, projekty oraz wykonuje badania laboratoryjne podłoża gruntowego.

Pracownicy Katedry Geodezji i Geotechniki posiadają odpowiednie uprawnienia geodezyjne, budowlane, uprawnienia rzeczoznawców budowlanych oraz certyfikaty krajowe i międzynarodowe.

Katedra Geodezji i Geotechniki organizuje konferencje naukowo-techniczne o tematyce geodezyjnej. Prowadzone w Katedrze prace badawcze są prezentowane w formie publikacji i referatów na Kongresach Światowych, Konferencjach i Seminariach krajowych oraz międzynarodowych. W Katedrze organizowane są seminaria dydaktyczno-naukowe, na których pracownicy dyskutują na temat prowadzonych badań własnych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję